Name – Savhanna

Gender – Female

Origin – Spanish

Meaning – The Spanish name Savhanna means – a form of Savannah