Name – Savannah

Gender – Female

Origin – Spanish

Meaning – The Spanish name Savannah means – treeless plain